Guy Olami - Photographer
גיא עולמי - צלם
Gallery - Akko (Acre)

Akko101 Akko102 Akko103
Akko104 Akko105 Akko106
Akko107 Akko108 Akko109